Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor kinderopvangtoeslag?

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de opvang van uw kinderen. Dit zijn niet de kosten van uw oppas als u een avond uit eten gaat. Het gaat om officiële opvang zodat u kunt werken. Maar ook als u (tijdelijk) niet werkt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hoeveel inkomen u verdient, bepaalt op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft. Hoe hoger uw (gezamenlijke) inkomen, hoe lager de kinderopvangtoeslag.

Onderstaand vindt u meer informatie aan welke voorwaarden u moet voldoen voor recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

1.  U werkt

Kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid aan ouders voor de kosten van de opvang van hun kinderen.  Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag.

Geen werk en toch recht op kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is bedoeld voor ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen omdat zij aan het werk zijn. Voor recht op kinderopvangtoeslag moeten u en uw eventuele toeslagpartner beiden werken. In bijzondere gevallen bestaat een uitzondering op deze regel. Bijvoorbeeld wanneer u uw baan verloren hebt en op zoek bent naar een nieuwe job, wanneer u studeert of een inburgeringscursus volgt of bij ernstige ziekte. Op deze pagina vindt u deze uitzonderingen op een rijtje.

Op hoeveel uur kinderopvangtoeslag heb ik recht?

Voor 2023 was het aantal uren waarop u recht had op kinderopvangtoeslag afhankelijk van het aantal uren dat u werkte. Vanaf 2023 is dit niet langer zo. Elke maand waarin u en uw eventuele toeslagpartner werken, geeft recht op 230 uur kinderopvangtoeslag. U kunt zelf bepalen hoe u deze uren gedurende het jaar gebruikt.

Toeslagpartner en kinderopvangtoeslag

Heeft u een toeslagpartner? Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie u samenwoont en een samenlevingscontract heeft afgesloten. Dan moet ook uw toeslagpartner werken voor recht op kinderopvangtoeslag. Op deze pagina kunt u bepalen of u een toeslagpartner heeft.

Welk werk geeft recht op kinderopvangtoeslag?

Werk is arbeid waarvoor geld ontvangt, waarover u belasting betaalt. Werk is bijvoorbeeld een baan met een vast of een tijdelijk contract. Ook als u als uitzendkracht, flexwerker of ZZP’er aan het werk bent. Bent u raadslid bij de gemeente of werknemer-promovendus bij een universiteit, dan telt dit ook als werk.

Werkt u mee in de zaak van uw partner, maar wordt u daar niet voor betaald? Dan kunt u wel kinderopvangtoeslag krijgen.

Welk werk geeft geen recht op kinderopvangtoeslag?

Elk soort werk waarvoor u geen geld verdient waarover u belasting betaalt, telt niet als werk. Vrijwilligerswerk met of zonder vrijwilligersvergoeding geeft dus geen recht op kinderopvangtoeslag. Ook mantelzorg is geen werk. Als beurs promovendus, die niet in dienst is bij de universiteit heeft u ook geen werk dat telt voor de kinderopvangtoeslag.

3.  De kinderopvang is officieel geregistreerd

Niet elke vorm van kinderopvang geeft recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisatie en locatie moeten aan wettelijke eisen voldoen. De gemeente controleert voor u of de opvang aan deze eisen voldoet. Uw kind kan dat goed en veilig naar de opvang. wel zo geruststellend.

Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. U vindt het register via de onderstaande link:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/

Kinderopvang in een winkelcentrum of bij een sportschool, waardoor u kunt winkelen of sporten, is geen geregistreerde opvang.

LET OP: geef het juiste LRK-nummer aan

Zonder LRK-nummer kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Het is hierbij essentieel dat u het juiste LRK-nummer opgeeft. Dit kan verwarrend zijn. Elke kinderopvangorganisatie heeft namelijk een uniek LRK-nummer en elke opvanglocatie die zij aanbieden heeft een ander eigen LRK-nummer. Bij de aanvraag moet u het LRK-nummer van de opvanglocatie opgeven. Geeft u het LRK-nummer van de overkoepelende kinderopvangorganisatie op? Dan wordt uw aanvraag afgewezen door de Belastingdienst.

LRK-nummer gastouder versus gastouderbureau

Zo heeft ook elke gastouder een eigen LRK-nummer, maar ook het overkoepelende bemiddelende gastouderbureau heeft een eigen LRK-nummer.

Bij de aanvraag moet u het LRK-nummer van de gastouder opgeven. Geeft u het LRK-nummer van de overkoepelende gastouder organisatie op? Dan wordt uw aanvraag afgewezen door de Belastingdienst.

U vindt het LRK-nummer in het contract dat u met de kinderopvang heeft afgesloten. Let daarbij dus op dat u het LRK-nummer overneemt dat bij de opvanglocatie of de gastouder hoort.

Zelf het LRK-nummer checken

Twijfelt u over het juiste LRK-nummer? Vul dan het LRK-nummer in op de onderstaande pagina bij kenmerk en controleer de resultaten van uw zoekopdracht. Komt het opvangadres dat hier wordt aangegeven overeen met de locatie waar uw kind naartoe gaat? Dan kunt u dit LRK-nummer en adres gebruiken voor uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/

Geregistreerde opvang zonder recht op kinderopvangtoeslag

Enkele vormen van kinderopvang die wel geregistreerd zijn in het landelijke register geven toch geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw kind al naar de middelbare school gaat. Alleen voor kinderen die nog niet naar school gaan of kinderen die op de basisschool zitten, kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Een andere uitzondering is de tussenschoolse opvang (tso). Dit is de opvang van uw kind in de middag, tussen de uren die het in de ochtend op school is en de aansluitende middaguren op school. Meestal is dit de lunchpauze. Uw kind gaat ‘s ochtends naar school en ‘s middags ook weer, maar in de pauze ertussen gaat het naar de opvang.

Deze tussenschoolse opvang, op school, bij een kindercentrum of bij een gastouder, geeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Ook niet als dit is geregeld via een geregistreerde opvang. U kunt voor deze opvanguren dus geen kinderopvangtoeslag krijgen.

5.  U betaalt zelf de kinderopvangkosten

Kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming. Dit betekent dat u ook een deel van de kosten zelf moet betalen. Wanneer u niet zelf betaalt voor de kosten van de kinderopvang, dan kunt u ook geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Betaalt de gemeente bijvoorbeeld voor de kinderopvang omdat uw peuter het risico loopt op een (taal) achterstand? Dit wordt ook wel voorschoolse educatie genoemd. Dan heeft u over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag.

Spelen er psychische, sociale of lichamelijke problemen binnen uw gezin en betaalt u daarom niet zelf voor de kinderopvang? Dan heeft u ook geen recht op kinderopvangtoeslag.

2.  U en uw kind zijn ingeschreven op hetzelfde adres

Voor recht op kinderopvangtoeslag moet uw kind op uw adres in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd zijn. Dit betekent dat uw kind of kinderen waarvoor u kinderopvangtoeslag wil ontvangen op hetzelfde adres ingeschreven zijn als het adres waar u ingeschreven bent.

Co-ouderschap en kinderopvangtoeslag

Bent u co-ouder, dan geldt de bovenstaande regel niet. Of uw kind op uw adres of op het adres van uw ex staat ingeschreven, maakt dan niet uit.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die u zelf betaalt. Betalen u en uw ex beiden een deel van de opvangkosten? Dan kunt u ieder voor uw eigen deel toeslag krijgen. Samen voor ten hoogste 230 uur per kind per maand.

In twee situaties bent u co-ouder voor de kinderopvangtoeslag:

  1. U bent co-ouder wanneer uw kind ten minste 3 dagen in de week bij u woont én uw kind ten minste 3 dagen in de week bij uw ex-partner woont. Het gaat hierbij om hele dagen.
  2. U bent co-ouder wanneer uw kind om-en-om de ene week bij u woont en de volgende week bij uw ex-partner.

Melden co-ouderschap

Om kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen als co-ouders, moet u de Belastingdienst hier eerst over informeren. U schrijft hiervoor een brief aan de Belastingdienst. In deze brief geeft u aan co-ouders te zijn. Zet ook in de brief op welke dagen van de week het kind bij u is, en op welke dagen bij uw ex. Vermeld ook uw naam, adres en woonplaats en uw burgerservicenummer (bsn) in de brief.

Om het makkelijker te maken, heeft de Belastingdienst een voorbeeldbrief opgesteld, die u op de onderstaande pagina vindt:

Voorbeeldbrief Belastingdienst melden co-ouderschap

U hoeft dan alleen de gegevens in de brief te vervangen door uw eigen gegevens.

U ondertekent de brief samen. Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

Vergeet niet een postzegel te plakken.

Staat uw kind op uw adres ingeschreven en bent u de enige ouder die kinderopvangtoeslag krijgt? Dan hoeft u niet door te geven dat u co-ouders bent.

Kinderopvangtoeslag voor een adoptiekind of pleegkind

Ook voor een adoptiekind of pleegkind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Uw adoptie-of pleegkind moet dan wel op uw adres ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie. En u moet ook kinderbijslag of een pleegouderbijdrage ontvangen voor dit kind.

Wanneer u geen kinderbijslag of een pleegouderbijdrage ontvangt, moet u kunnen aantonen dat u het kind in belangrijke mate onderhoudt. betaalt u in 2023 minimaal € 494 per kwartaal aan het levensonderhoud van uw kind? Dan vindt de Belastingdienst dat u in belangrijke mate uw kind onderhoudt.

Dit betekent dat u per 3 maanden ten minste € 494 uitgeeft aan bijvoorbeeld eten en kleding voor dit kind. Meer uitgeven is uiteraard ook goed, maar als u minder dan dit bedrag betaalt, dan heeft u voor dit kind geen recht op kinderopvangtoeslag.

4.  U heeft een contract met de kinderopvang

Voor recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u een schriftelijke overeenkomst heeft met het kindercentrum of gastouderbureau waar uw kind opgevangen wordt. Schriftelijk betekent dat het op papier staat. Een mondelinge overeenkomst is dus niet voldoende. De kinderopvangorganisatie noemt dit ook wel de plaatsingsovereenkomst of een contract.

In het contract staan de concrete afspraken tussen de ouder en de kinderopvangorganisatie, zoals:

  • het soort kinderopvang waar uw kind gebruik van gaat maken;
  • de voor deze kinderopvang te betalen prijs per uur;
  • de naam, geboortedatum en adres van uw kind;
  • het aantal uren kinderopvang per jaar dat u kind naar de opvang zal gaan;
  • hoe lang de overeenkomst duurt.

In het contract staat ook het LRK-nummer van de kinderopvang. Dit is het registratienummer van de kinderopvang. U kunt dit nummer opzoeken in het centrale register, zie punt 3 van dit artikel hoe u dit doet. Zo controleert u of de kinderopvang geregistreerd is en de opvang goed is geregeld. Dit is ook essentieel voor het kunnen krijgen van kinderopvangtoeslag.

Verder moet in de overeenkomst staan hoeveel uren uw kind opgevangen gaat worden en welk tarief daarvoor betaald moet worden. Ook de algemene voorwaarden van de organisatie maken hiervan deel uit. Dit contract moet door beide partijen worden ondertekend. Lees dit contract en de algemene voorwaarden goed door. Als u goede afspraken maakt, voorkomt u conflicten.

6. U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Voor recht op kinderopvangtoeslag moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner als u die heeft. U moet dan dus beiden Nederlands zijn of beschikken over een geldige verblijfsvergunning.

Uw echtgenoot of geregistreerd partner is bijvoorbeeld uw toeslagpartner. Maar ook andere personen met wie u samenwoont kunnen uw toeslagpartner zijn. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft? Kijk dan op de pagina: Heb ik een toeslagpartner voor de toeslagen?

Vanwege de oorlog in de Oekraïne, gelden tijdelijk versoepelde regels voor Oekraïense vluchtelingen. Op de pagina Toeslagen voor vluchtelingen uit de Oekraine leest u meer over deze tijdelijke regeling.

7. U krijgt kinderbijslag of onderhoudt uw kind in belangrijke mate

Voor recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u de zorg heeft voor het kind. Dit is het geval wanneer u kinderbijslag ontvangt voor u kind, of een pleegouderbijdrage wanneer uw kind een pleegkind is.

Ontvangt u deze ondersteunende vergoedingen vanuit de overheid niet? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. De overheid vindt dat dit het geval is wanneer u minimaal € 494 per kwartaal betaalt voor het levensonderhoud van uw kind. Het gaat dan om geld dat u in 3 maanden uitgeeft aan bijvoorbeeld eten en kleding voor uw kind.