PRIVACY POLICY

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening, het aanvragen, wijzigen en stopzetten van toeslagen bij de Nederlandse Belastingdienst, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon, zoals een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. Om de overdracht van uw persoonsgegevens via onze website veilig te laten verlopen, maken wij gebruik van het HyperText Transfer Protocol Secure protocol (https), dat u herkent aan het groene slot in de adresbalk van uw browser. Ook hebben wij aanvullende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. U kunt daarbij denken aan maatregelen om IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen en de beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stellen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook enkel verwerkt voor het aanvragen, wijzigingen of stopzetten van toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget bij de Nederlandse Belastingdienst.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt achtergelaten en waarvoor u ons uitdrukkelijk verzocht heeft deze te gebruiken om zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget voor u aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten bij de Nederlandse Belastingdienst.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:

  • De Belastingdienst, voor uw aanvraag, wijziging of stopzetting van uw aanvraag voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget als u ons hiervoor opdracht heeft gegeven;
  • Onze medewerkers, wanneer zij direct betrokken zijn bij de afwikkeling van uw aanvraag, wijziging of stopzetting voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget;
  • De overheid als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst of toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de autoriteit Persoonsgegevens;
  • Bedrijven die wij inschakelen om diensten voor ons uit te voeren zoals bijvoorbeeld een incassobureau.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons kunt uitoefenen. Zo heeft u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Wanneer wij uw aanvraag, wijziging of stopzetting van uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget nog niet voor u ingediend hebben bij de Belastingdienst, heeft u het recht de gegeven toestemming voor deze verwerking in te trekken. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen door dit te melden bij navolgende adres:

Toeslagen Aanvragen BV
Postbus 6069
2001 HB Haarlem

Of stuurt u ons daarvoor een e-mail.

Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren. Wanneer wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, moet u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Wij raden u ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om u rechten met betrekking tot persoonsgegevens uit te oefenen. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u een reactie van ons.

Het recht om vergeten te worden is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als bijvoorbeeld aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: uw persoonsgegevens zijn langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk zijn voor ons om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting; uw persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Heeft u vragen over deze Privacy Policy? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u ook contact opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.

Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of neem telefonisch contact met hen op via 0900 – 2001 201.

AANPASSEN PRIVACY POLICY

De privacywetgeving is in beweging. Wij behouden ons dan ook het recht voor onze privacy policy aan te passen om up to date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring opnieuw te bekijken wanneer u onze website bezoekt. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.